Laws and policy

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान कर्मचारी सेवा नियमावली, २०७२ (तेश्रो संशोधन, २०७९)

English

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, आर्थिक प्रशासन सम्बन्धि नियमावली

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०६८

Nepali
Subscribe to RSS - Laws and policy