Procurement of Goods

Post on: Oct 15, 2018

Final Notice of Cleaning and Laundry Service

Notice

Post on: Sep 11, 2018

मसलन्द सामानहरु खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृतिको सूचना 

सूचना

Post on: Sep 11, 2018

सरसफाई तथा लुगा धुलाई सम्बन्धि बोलपत्र आवहान को सूचना

सूचना 

Post on: Sep 06, 2018

चमेनागृह संचालन सम्बन्धि बोलपत्र आवहानको सूचना 

सूचना 

बोलपत्र

Post on: Sep 05, 2018

ल्यापटप खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना  

सूचना

Post on: Sep 03, 2018

बस भाडा मा लिने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना 

सूचना 

Post on: Sep 03, 2018

मसलन्द सामानहरु खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र गर्ने आशयको सूचना 

सूचना

 

Post on: Sep 03, 2018

बोलपत्र खरिद गर्न कम्पनी दर्ता, भ्याट / प्यान र आ. ब. २०७३/०७४ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रहरुको नोटरी प्रमाणित प्रतिलिपि सहित रु १००० तिरी निबेदन  पेश गर्नु पर्नेछ।  

सूचना

बोलपत्र फारम 

Pages