Multi-Purpose Indoor Covered Hall र Football Ground निर्माण सम्बन्धी सिलबन्धी प्रस्ताव आह्वानको सुचना