सुरक्षा सेवा सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना । मितिः २०८०/०८/१८