सुरक्षा सेवा खरिद सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना। मिति २०८०/०९/१७