सुरक्षा सेवा खरिद सम्बन्धि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७८/०७/१७)