सुरक्षा सेवा करारमा लिने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना