सरसफाई तथा लुगा धुलाई सम्बन्धि बोलपत्र आवहान को सूचना