लिलाम बिक्रि सम्बन्धी गोप्य सिलबन्दी वोलपत्र आह्वानको सूचना

https://www.nasc.org.np/sites/default/files/1617774392366.jpg