मसलन्द सामानहरु खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना मिति २०८०/०५/०४