मसलन्द सामानहरु खरिद बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना