मसलन्द सामानहरु खरिद गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतीको सूचना । मिति २०८०/०५/२२