पोशाक र अन्य समान खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

बोलपत्र खरिद गर्न कम्पनी दर्ता, भ्याट / प्यान र आ. ब. २०७३/०७४ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रहरुको नोटरी प्रमाणित प्रतिलिपि सहित रु १००० तिरी निबेदन  पेश गर्नु पर्नेछ।  

सूचना

बोलपत्र फारम