नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको विज्ञापन नम्बर ५-१४/२०७९-८० (आ.प्र.,खुला तथा समावेशी), विभिन्न श्रेणी तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना