चमेनागृह सञ्चालन सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना