चमेनागृह सञ्चालन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । मितिः २०८०/०४/०३