गोलाप्रथामा प्रतिनिधि पठाइदिने बारे। (सुरक्षा सेवा खरिद)।