क्याफ्टेरिया भवन, प्रज्ञान सदन (रिसोर्स सेण्टर) तथा डाइनिङ्ग हलको मर्मत सम्भार सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

क्याफ्टेरिया भवन, प्रज्ञान सदन (रिसोर्स सेण्टर) तथा डाइनिङ्ग हलको मर्मत सम्भार सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon Download file (98.4 KB)