इन्टेरियर र फर्निसिङ सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना