इन्टेरियर र फर्निसिङ सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना