इन्टेरियर र फर्निसिङ्ग सम्बन्धी खरिद सम्झौता भएको बारे।