आ.व. २०८०/०८१ को मौजुदा सूचीमा सूचिकृत गरिएको सूचना। Standing List 2080_81