आ.व. २०७९/०८० को मौजुदा सूचीमा सूचिकृत गरिएको सूचना। ( Standing List FY 2079/080)