आ.व. २०७५/०७६ को मौजुदा सूचीमा सूचिकृत गरिएको सूचना। ( Standing List FY 2075/076)