आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना -चमेनागृह सञ्चालन । मितिः २०८०/०३/२५