आ.प्र, खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परिक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सूचना।