Report and Publication

Resources type: Report and Publication
Posted on: Jul 13, 2017

Case of Public Administration of Nepal Vol 3 hase been published by Research and Consulting Services Department, Nepal Administrative Staff College.

Resources type: Report and Publication
Posted on: Aug 07, 2016

Click here for Proposed Regular Programs for 2073/74

Click here for Proposed Demand based Programs for 2073/74

Resources type: Report and Publication
Posted on: Jan 09, 2016

Click here for Strategic Plan 2072/73 to 2076/77

Resources type: Report and Publication
Posted on: Oct 11, 2015

Click here to view the report

Resources type: Report and Publication
Posted on: Jul 31, 2015
नेपालका सार्वजनिक प्रशासनका मामिलाहरु अङ्क १ नेपाल सरकारका नवनियुक्त शाखा अधिकृतहरुले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेको २८ औँ आधारभूत प्रशासनिक प्रशिक्षणको क्रममा सार्वजनिक प्रशासनका विभिन्न विषय तथा मुद्दालाई अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्लेषण गरी तयार पारिएका लेखहरु समावेश गरि प्रकाशित गरिएको छ । यस प्रकाशनका मुख्य तीन वटा उद्देश्यहरु रहेका छन्ः प्रशिक्षार्थीहरुलाई अध्ययन तथा
Resources type: Report and Publication
Posted on: Jul 13, 2015

There is a growing trend around the world that civil service colleges are transforming themselves from a mere knowledge transfer institution to knowledge creation institutions with established research and academic activities. NASC clienteles have expressed their expectations to appreciate this institution in a new height of research and academic performance.

Resources type: Report and Publication
Posted on: Sep 05, 2014

Abstract
The study has been focused to explain the work and family demands and how the work interference
with family (WIF) and family interference with work (FIW) both direction of work/family conflict
leads to life stress among managers in context of Nepalese bureaucracy. For this, structured

Resources type: Report and Publication
Posted on: Mar 06, 2014

 एलिगेन्दि, ब्लन्दितीस्, लबोरे, वितए, नुल्ल कुअेरत् इन्वेन्तोरे सुस्किपित् मोलेस्तिअे ओप्तिओ एर्‍ोर् अपेरिअं एुम् नतुस् कोन्सेकुउन्तुर् एवेनिएत् अ इम्पेदित् मोल्लिति कुइदेम् अस्सुमेन्द रेम् अनिमि एक्स्प्लिकबो मग्नम् रेपुदिअन्दए तेम्पोरे कुअे निसि दिक्त मोलेस्तिअस् ए कोन्सेक्तेतुर्।