Notices

Please click on the link below to download the form

Post on: Nov 16, 2017

मिति २०७४/४/२४ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भई २०७४/६/२०, २१, २२ र २३ गते लोक सेवा आयोगबाट लिईएको लिखित परीक्षामा समावेश भएका वि.नं.

Post on: Oct 11, 2017

click here

Post on: Oct 10, 2017

click here

Post on: Oct 10, 2017

click here

Post on: Oct 9, 2017

Click here

Post on: Sep 18, 2017

पदपूर्ति समितिको मिति २०७४/०४/२४ मा प्रकाशित सूचना अनुसार रिक्त पदमा दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरु मध्ये दरखास्त स्वीकृत भएको उम्मेदवारहरुको नामावलीको लागि तलको लिंकमा थिच्नुहोस ।

Post on: Aug 30, 2017

Call for Research Proposal
As per the decision of Research Committee, Centre for Research and Development, Research and Consulting Services Department invites research proposal from qualified NASC officials on the following areas.

Post on: Aug 20, 2017

Please click on the link below to download the form

Post on: Aug 14, 2017

Please click on the link below to download the syllabus.

Post on: Aug 14, 2017

Please click on the link below to download the syllabus.

Post on: Aug 14, 2017

Please click on the link below to download the syllabus.

Post on: Aug 14, 2017

Please click on the link below to download the syllabus.

Post on: Aug 10, 2017

Click on the link below to download the syllabus for Class III - Training and Research Officer 

Post on: Aug 10, 2017

Click on the link below to download the syllabus for Senior Assistant (Assistant I)

Post on: Aug 10, 2017

रिक्त पद पूर्ति सम्बन्धि सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४/४/२४

सुचनाको लागि तलको लिंक बाट download गर्नुहोस ।

Pages