Professional course on Human Resource Management

यस प्रतिष्ठानद्वारा नेपाल सरकारका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका वा सो सरहका अधिकृतहरुका लागि Professional Course on Human Resource Management” बिषयमा ३० कार्यदिनको सेवाकालीन प्रशिक्षण २०७३/०४/३१ गते देखि संचालन गर्न लागेको व्यहोरा जानकारी गराउछु  . 

Event Date: 
Monday, August 15, 2016 - 10:00
Cover Image: