लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

मिति २०७४/४/२४ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भई २०७४/६/२०, २१, २२ र २३ गते लोक सेवा आयोगबाट लिईएको लिखित परीक्षामा समावेश भएका वि.नं. १/०७४-७५ देखि १०/०७४/७५ सम्मका उम्मेद्वारहरुमध्ये लोक सेवा आयोगको मिति २०७४/७/२६ को सूचना अनुसार देहायका उम्मेद्वारहरु उत्तीर्ण भई प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएको व्यहोरा पदपूर्ति समितिको मिति २०७४/७/३० गतेको निर्णयानुसार सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गराइएको छ ।

सम्पूर्ण जानकारीको लागि यसमा देखिएको pdf लिंक क्लिक गर्नुहोस ।

संलग्न : लोक सेवा आयोगबाट प्राप्त सूचना 

PDF icon Download file (5.55 MB)